Tècnica de treball i procés de fusió del bronze

Segons els requisits de cada grup (número de components, edats, i nivell d’especialització) el workshop es desenvolupa en un espai o un altre. Les característiques essencials del lloc de treball són que hi hagi, a l’interior, un espai ben ventilat i amb taules suficients perquè els participants puguin treballar la cera dempeus i, a l’exterior, una zona àmplia per dur a terme el procés de fosa.

1. Examinant les propostes en guix

S’inicia el workshop examinant les propostes que els participants han treballat prèviament. Si no es coneix la tècnica de la fusió, pot passar que les propostes siguin inviables tècnicament. En aquest cas se’ls dóna consell tècnic per millorar o retocar les propostes inicials.

2. Treballant la cera

Durant un dia sencer es descobreix i s’experimenta amb la cera, intentant transformar les idees en objectes reals de cera. Per tal de donar-li forma es treballa escalfant-la i modelant-la amb l’ajuda de puntes i eines metàl·liques prèviament col·locades al foc. La qualitat final en el detall de la peça de bronze resideix en el treball acurat de la cera. En el procés de fusió del bronze l’objectiu principal és el de traspassar fidelment les característiques de l’objecte de cera (forma, textura, detalls) a l’escultura de bronze.

3. Arbres de cera

Un cop finalitzada la peça de cera, es procedeix a la unió en forma d’arbre (s’uneixen les peces entre elles amb “branques” de cera) i a la col·locació, en un extrem, d’una peça en forma de copa que servirà per abocar el bronze posteriorment. Els conductes que uneixen les peces (les “branques”) serveixen per fer arribar el bronze fos a totes les parts de la peça. Un dels conductes principals és el que uneix l’extrem més allunyat de la copa amb la pròpia copa, el qual serveix perquè els gasos produïts per la pressió del bronze quan arriba a l’extrem inferior puguin sortir i el motlle no es trenqui.

4. Capa de recobriment ceràmic (Ceramic shell)

Posteriorment es procedeix al recobriment de les peces amb una pell ceràmica, la qual estarà formada per, com a mínim, 6 capes. Es tracta d’un líquid ceràmic en el que es submergeixen les peces i que en unes hores solidifica creant una pell ceràmica que permetrà obtenir un motlle perfecte de la cera.

5. Fonent la cera

Es procedeix al buidatge dels motlles, és a dir, es fon la cera per tal que s’escoli (tècnica de la cera perduda). Després es couen els motlles per tal de donar resistència al material ceràmic.

6. Reparant els motlles

Després de coure els motlles sovint s’observen una sèrie d’esquerdes que cal reparar. Aquestes petites reparacions s’aprofiten per reforçar-los i que estiguin preparats per a rebre el bronze líquid.

7. El bronze a 1200 ºC

Per poder abocar el bronze dins dels motlles, aquest ha d’haver assolit l’estat líquid i una consistència especial que s’aconsegueix fent-lo arribar a 1200ºC.

8. Abocant el bronze

El gresol que conté el bronze pesa, en aquest cas, uns 50 kg. Per manipular-lo i aconseguir d’abocar el metall líquid dintre dels motlles són necessaris dos tècnics especialitzats i una sèrie d’estris especials.

9. Netejant el bronze

Als pocs minuts el bronze ja ha solidificat i, per tant, ja es pot treure la capa ceràmica que el recobreix per tal d’obtenir i comprovar el resultat del procés. Però les peces de bronze encara han de ser manipulades i tallades algunes parts, ja que, de moment, mantenen apèndix residuals com els conductes d’unió i la copa.

10. Alguns treballs en bronze

El bronze sense tractar i en el seu estadi inicial presenta aquest aspecte. Normalment se li apliquen àcids per aconseguir l’aspecte superficial desitjat.

%d bloggers like this: